Uw Schoolfoto

Algemene voorwaarden www.uwschoolfoto.be

1. Begripsbepaling

1.1 uwschoolfoto.be is een product van Foto Gybels, gevestigd te Geerdegemdries 58, 2800 Mechelen

1.2 uwschoolfoto.be is een dienst voor het publiceren, kopen en verkopen van foto’s / fotogadgets voor klanten.

1.3 Klant: diegene, natuurlijk of rechtspersoon, die bij uwschoolfoto.be bestellingen plaatst.

1.4 Toegangscode: Een uniek paswoord dat Foto Gybels verleent aan de klant ten einde foto’s te kunnen bekijken / aankopen.

1.5 Ongeoorloofd gebruik: het hinderen van overige deelnemers, klanten of internetgebruikers, het toebrengen van schade aan het systeem of naar objectieve maatstaven in strijd met de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet.

2. Met betrekking tot klanten

2.1 Registratie

2.1.1. Bestellingen kunnen niet geplaatst worden zonder registratie van de klantengegevens.

2.1.2. De adres- en contactgegevens op het bestelformulier vermeld, zullen enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de betreffende order.

2.2 Aanbiedingen en prijzen

2.2.1.De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de datum van de aanbieding.

2.2.2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Foto Gybels gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften.

2.2.3.Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
a. bij goederen, gebaseerd op levering vanuit ons bedrijf,
b. inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd,
c. exclusief eventuele verzekeringen en transportkosten.

2.3 Betalingsvoorwaarden

2.3.1 Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden kan de opdracht niet in behandeling worden genomen.

2.4 Leveringen

2.4.1 Foto Gybels is gerechtigd de bestellingen per school in deelleveringen te splitsen al naar gelang de binnengekomen bestellingen.

2.4.2 Foto Gybels levert de bestellingen altijd rechtstreeks aan de school in de verzendkostvrije periode die vermeld wordt op de website. Leveringen worden dan nooit rechtstreeks naar de klant gestuurd, tenzij anders overeengekomen. Na de verzendkostvrije periode wordt de levering rechtstreeks verstuurd naar het door de klant opgegeven adres. In dit laatste geval zal er een extra verzendingskost worden aangerekend.

2.5 Levertijd

2.5.1 Met levertijd wordt bedoeld de tijd van de ontvangst van de betaling tot de levering aan de school.

2.5.2 De door Foto Gybels opgegeven levertijden zijn louter indicatief.

2.5.3 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5.4 Vanaf het moment dat de bestellingen geleverd worden aan de school, heeft Foto Gybels geen enkele verantwoordelijk meer naar het verdere verloop van de leveringen naar de klant toe.

2.5.5 Vanaf het moment dat de school de leveringen ontvangt, is deze dan ook verantwoordelijk voor het verdere verloop van deze bestellingen.

2.6 Transport en risico

De wijze van verpakking, transport,- en verzending van goederen zal, indien Foto Gybels hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van klant ontvangt, door Foto Gybels geheel naar eigen inzicht en met de van Foto Gybels redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van de klant.

2.7 Annulering – Herroepingsrecht

Alle goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant. 
De goederen hebben derhalve een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is het annuleren van een bestelling niet mogelijk.

2.8 Auteursrechten

Foto Gybels behoudt ten aanzien van de door haar gemaakte foto’s en ook ten aanzien van de door haar gebruikte productiemethoden alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, tenzij anders is overeengekomen.

3. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Foto Gybels door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Foto Gybels niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

4. Privacy verklaring

4.1 Persoonsgegevens van klanten worden vastgelegd ten behoeven van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van Foto Gybels.

4.2 Geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van klanten in te zien door anderen dan Foto Gybels en zullen niet zonder toestemming van klant ter beschikking gesteld worden van derden tenzij Foto Gybels hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van klanten of Foto Gybels te beschermen.

4.3 De door klant opgegeven informatie zal niet doorgegeven worden aan derden zoals reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen.

4.4 Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Foto Gybels van gegevens kan klant zich wenden tot Foto Gybels.

4.5 Het is te allen tijde mogelijk na verzoek daartoe aan Foto Gybels, alle gegevens van betreffende klant kosteloos te verwijderen uit de bestanden van Foto Gybels.

5. Geschillen

5.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

5.2 Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Foto Gybels en klant kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeengekomen. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin Foto Gybels is gevestigd.

6. Slotbepalingen

6.1.Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

6.2.Wanneer Foto Gybels wordt overgenomen, Foto Gybels fuseert of Foto Gybels zich op andere wijze ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen klant en Foto Gybels bestaan over op deze andere rechtspersoon.

Door Foto Gybels vastgesteld op 01.09.2016